Najpierwsz prawa czlowieka

Najpierwsz prawa czlowieka

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swojej godności i prawach

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 1948 r.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 1948 r.

Każdy powinien mieć wszystkie prawa i wszystkie wolności ogłoszone w niniejszej Deklaracji!

Stowarzyszenie „Ukraiński Ośrodek Praw Człowieka i Rozwoju Innowacji Edukacyjnych”

Głównym celem działalności UKRO jest:ochrona praw człowieka i podstawowych wolności oraz wspierania rozwoju edukacji na Ukrainie, z uwzględnieniem najnowszych innowacji w tej dziedzinie, zgodnie z międzynarodowo-prawnych zobowiązań Ukrainy. Stowarzyszenie prawników, naukowców i specjalistów różnych dziedzin przyczyni się w ten sposób do rozwoju państwa niezależnego, demokratycznego i państwa prawa, wcielenie w życie zasady rządów prawa, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, udziału w tworzeniu niezbędnych programów edukacyjnych; ochrona konstytucyjnych praw i praw, przewidzianych obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy; wsparcie prawne i udzielanie porad prawnych; wspieranie utworzeniu odpowiednich relacji między państwem, biznesem a obywatelami w oparciu o zasadę rządów prawa; wspieranie powstawania i rozwoju jednolitej zintegrowanej świadomości prawnej i kultury prawnej.

Wideo

Sawczuk Konstantin Aleksandrowicz
Wywiad z gośćmi
Zaproszenie


Prawa człowieka przede wszystkim!

Wszyscy ludzie są równi wobec prawa i mają prawo, bez żadnych rozróżnień, do ich równej ochrony prawnej. Wszystkie osoby mają prawo do jednakowej ochrony przed wszelką dyskryminacją.

Każdy powinien mieć prawa i wolności, bez względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, przekonania polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, własność, przynależność do klasy lub inny status.

Uznanie godności, nieodłącznie związanej z wszystkimi członkami rodziny ludzkiej, oraz ich równych i niezbywalnych praw jest podstawą wolności, sprawiedliwości i powszechnego pokoju.

Zaniedbanie praw człowieka prowadzi do działań barbarzyńskich, które zakłócają sumienie ludzkości. Tworzenie świata, w którym ludzie będą mieli wolność wypowiedzi i przekonań oraz będą wolne od strachu i potrzeby, jest głoszone jako wysokie pragnienie ludzi.

Wszyscy ludzie są wolni i równi w swojej godności i prawach. Prawa i wolności człowieka są niezbywalne i nienaruszalne.

Każdy, gdziekolwiek się znajduje, ma prawo do uznania swojej osobowości prawnej.

Najnowsze wiadomości

Konferencja naukowo-praktyczna poświęcona problematyce ochrony środowiska i ochrony praw człowieka oraz wystawa obrazów #NatureSave

21 grudnia 2021 r. w Instytucie ustawodawstwa Rady Najwyższej Ukrainy odbyła się wystawa obrazów #NatureSave, w której czasie zorganizowano konferencję naukowo-praktyczną poświęconą problematyce ochrony środowiska i ochrony praw człowieka.

Organizatorami odpowiednich imprez wystąpiły Ukraiński Ośrodek Praw Człowieka i Rozwoju Innowacji Edukacyjnych wspólnie z Instytutem ustawodawstwa Rady Najwyższej Ukrainy oraz Państwowym Uniwersytetem Podatkowym (Katedra Prawa Międzynarodowego).

Celem tego wydarzenia było dążenie zwrócić uwagę społeczeństwa na poważne problemy środowiskowe stojące przed obliczem ludzkości. Chociaż z roku na rok kwestie zanieczyszczenia środowiska naszej Planety stają się coraz ostrzejsze, każdy musi urzeczywistnić swoje znaczenie i rolę w ochronie środowiska i zachowaniu natury dla naszego przyszłego pokolenia.

W związku z tym do konferencji dołączyli się pracownicy naukowo-dydaktyczni, doktoranci, studenci krajowych instytucji szkolnictwa wyższego, praktycy.

Powitalne słowa zabrali:

Ilona Kurowska – dyrektor Instytutu ustawodawstwa Rady Najwyższej Ukrainy.

Elwira Titko – Kierownik Ukraińskiego Ośrodku Praw Człowieka i Rozwoju Innowacji Edukacyjnych, profesor Katedry Prawa Międzynarodowego.

Maryna Głuch – p.o. Kierownika Katedry Prawa Publicznego Państwowego Uniwersytetu Podatkowego, profesor Katedry Prawa Publicznego.

Eugeniusz Bersheda – pierwszy zastępca ds. naukowych Instytutu ustawodawstwa Rady Najwyższej Ukrainy,

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ukrainy, Członek-korespondent Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

Halina Didkiwska – p.o. Kierownika Katedry wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych Państwowego Uniwersytetu Podatkowego, profesor katedry wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

Podczas wystawy przeprowadzono intelektualną grę, której warunkiem było wymyślenie hasła, mogące zwrócić uwagę na problematykę ochrony środowiska.

W drodze głosowania (oklasków) wyłoniono zwycięzcę – Halinę Didkiwską, której od tej pory dom ozdobi dzieło Aryszynnyka Andrzeja "Wszystko zależy tylko od nas" z m. Mirgorod.

Warto zauważyć, że w wystawie #NatureSave wzięli udział przedstawiciele różnych zawodów, przedszkola edukacyjne, studio sztuki, szkoła-internat, które łącznie zaprezentowały około 150 obrazów.

Zauważmy, że uczestnicy reprezentowani z różnych części Ukrainy, w szczególności obwodów Czernihowski, Kijowski, Lwowski, Rówieński.

Podczas wystawy obrazów odbyła się konferencja naukowo-praktyczna, wg. następujących kierunków: ogólny aspekt teoretyczny ochrony praw człowieka w czasach współczesnych; rozwój prawa ekologicznego: aktualne kwestie teraźniejszości i międzynarodowy aspekt prawny; ochrona ekologicznych praw człowieka: doświadczenie ETPC; zmiana klimatu: problem ekologiczny; mechanizm prawny dostępu do informacji o środowisku naturalnym; cechy szczególne ekologicznych praw człowieka i aspekt medyczny: środowisko w warunkach konfliktu zbrojnego.

 

W wyniku odbytej konferencji wydano Eseje konferencji naukowej i praktycznej poświęconej problematyce ochrony praw człowieka (ochrona środowiska), z którymi można zapoznać się na oficjalnym portalu Instytutu ustawodawstwa Rady Najwyższej Ukrainy lub Ukraińskiego Ośrodku Praw Człowieka i Rozwoju Innowacji Edukacyjnych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy się dołączyli do naszego wydarzenia!

Do nowych spotkań!

 

 

Eseje Konferencji naukowo-praktycznej poświęconej problematyce ochrony praw człowieka (ochrona środowiska)

Pamiętaj, ze uznanie godności nieodłącznie związanej ze wszystkimi członkami rodziny ludzkiej oraz ich równych i niezbywalnych praw jest podstawą wolności, sprawiedliwości i powszechnego pokoju.