Права людини понад усе

Права людини понад усе

Всі люди  народжуються вільними і рівними у своїй гідності та  правах.

Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах.

Загальна декларація з прав людини, 1948 р.

Загальна декларація з прав людини, 1948 р.

Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією Декларацією !

ГО "Український осередок з прав людини та розвитку освітніх новацій"

Основною метою діяльності УКРО є:захист прав людини та основоположних свобод та сприяння розвитку освіти з урахуванням сучасних новацій у сфері захисту прав людини відповідно до міжнародно-правових зобов’язань України. Український осередок з прав людини та розвитку освітніх новацій об’єднує правників, науковців та спеціалістів різних сфер таким чином, щоб сприяти розбудові правової, незалежної та демократичної держави через принцип верховенства права та поваги прав людини.

Український осередок з прав людини та розвитку освітніх новацій ставить за мету акумулювання всіх сил (напрямів) для комплексного розуміння та подальшого вирішення тієї чи іншої проблеми у сфері захисту прав людини як через напрям правової допомоги так і практично (надання фактичної допомоги).

Але проблематика сьогоднішнього дня у сфері захисту прав людини полягає не лише у швидкому реагуванні та наданні відповідної правової допомоги, а й у розумінні суті порушення тих чи інших прав людини, що має бути реалізовано через розвиток цілісної комплексної правової культури та свідомості. Саме тому УКРО стоїть на позиції приділення значною уваги освітньому напряму розуміння суті прав людини в цілому та вибудови необхідних освітніх напрямів.

Відео

Історичний огляд прав людини
«Порушення прав журналістів», студентка НАУ Недогибченко Наталія Ігорівна
Право на подарунок, речове право, договір дарування, цивільне право - Випуск #5. УКРО.


Права людини понад усе !

Всi люди рiвнi перед законом та мають право, без будь-якої рiзницi, на рiвний їх захист законом. Усi люди мають право на рiвний захист вiд якої б то не було дискримiнацiї.

Кожна людина повинна мати права та свободи, незалежно вiд раси, кольору шкiри, статi, мови, релiгiї, полiтичних або iнших переконань, нацiонального чи соцiального походження, майнового, станового або iншого становища.

Визнання гiдностi, яка властива всiм членам людської сiм'ї, i рiвних та невiд'ємних їх прав є основою свободи, справедливостi та загального миру.

Нехтування правами людини призводять до варварських актiв, якi обурюють совiсть людства. Створення свiту, в якому люди будуть мати свободу слова i переконань та будуть вiльнi вiд страху i нужди, проголошується як високе прагнення людей.

Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб'єктностi.

Беручи до уваги, що визнання гідності, яка властива всім членам людської сім'ї, і рівних та невід'ємних їх прав є основою свободи, справедливості та загального миру.

  • Винница, ул.Пирогова 100

  • Вінниця, вул.Пирогова 47-А
    3 поверх (ТЦ Смарагд)

Основні людські цінності!!! 

Дослідження людських цінностей є доволі комплексним питанням. Це пов’язано із суб’єктивним уявленням про цінності для кожної людини, адже кожна особа – це індивідуальність і, відповідно, вона має свої власні життєві цінності. Однак можна виділити низку тих цінностей, які є загальновизнаними, серед них: людська гідність, рівність, свобода, повага до інших, недискримінація, толерантність та відповідальність. Перш за все зазначимо, що людська гідність будується на тих моральних ідеалах, які кожна особа поважає у собі та інших людях. Зазвичай, вона засновується на альтруїзмі та наданні допомоги іншим, тим людям, які її дійсно потребують. Людська гідність є суспільним явищем, яке постійно змінюється та відображається у свідомості кожної особи залежно від її власних моральних якостей.

Рівність є іншою важливою людською цінністю і є одним із ключових понять правової думки різних епох. Вона виражає однаковий статус людей у різних обставинах, зокрема й їх рівність перед законом чи правосуддям. Питанню рівності присвячено величезну кількість думок та праць філософів різних епох.

Свобода є складовою у визначенні кожної людини як індивіда. Її сутність проявляється у можливості вибору для кожної людини. Свобода є складовою життєво важливих інтересів для кожної людини.

Повага до інших тісно пов’язана із людською гідність, адже її сутність заключається саме у визнанні та повазі до людської гідності. На практиці повага до інших реалізується у поведінці та діях, які виражають ставлення однієї особи до іншої, визнання її прав та повагу до її власного вибору.

Недискримінація є не лише особливою цінністю людини, а й важливою правовою категорією. Недискримінація – це рівне ставлення до усіх людей без виключення незалежно від їх віросповідання, громадянства, етнічного походження тощо. Принцип недискримінації полягає у можливості всіх людей однаково користуватись їх правами та захищати їх інтереси.

Толерантність є синонімом слова терпимість та означає терпиме відношення до того, що оточує людину, до явищ, поглядів та самовираження інших осіб. Толерантність містить у собі повагу, прийняття проявів індивідуальності та самобутності кожної людини. Толерантність є не лише людською цінністю із точки зору моральності, а й необхідною правовою та політичною потребою.

Відповідальність виражає ставлення кожної особи до своїх вчинків. Готовність нести відповідальність та її усвідомлення є проявом дорослої особистості та проявом стійкої громадської позиції.

 

 

Зробимо світ кращим та добрішим !

З повагою до Вас

Український осередок з прав людини та розвитку освітніх новацій