Вимоги до оформлення та публікація

Вимоги до оформлення та публікація

Вимоги до оформлення та публікація

Вимоги до змісту

 

-        Стаття повинна мати високий науковий рівень.

-        Стаття повинна відповідати за своїм змістом вимогам.

-        Стаття не повинна мати орфографічних та стилістичних помилок.

-        Основний зміст статті має відповідати одній чи кільком спеціальностям галузі науки «12.00.00 — Юридичні науки».

 

Порядок подачі матеріалів до редакційної колегії

Стаття подається в електронному варіанті, який надсилається на електронну пошту: ukro.office@gmail.com:

  1. Назва файлу статті — прізвище автора, розширення файлу DOC;
  2. У разі, якщо автор не має наукового ступеня – рецензію у просканованованому вигляді, яка повинна бути завірена печаткою (ім’я файлу – Рецензія_прізвище автора_прізвище рецензента), розширення файлу DOC;
  3. Контактну інформацію (із зазначенням повного ім’я, по батькові та прізвища, телефонів, поштової адреси, електронної пошти).

 

Загальні вимоги

У статті має бути проаналізовано актуальне для міжнародно-правових досліджень питання, у тому числі обов’язкові аспекти порівняльного правознавства та/або міжнародного права. Досліджувані концепції повинні відображати право як динамічне явище, яке впливає на міжнародну соціальну систему, викликаючи багато перешкод і зв’язків, що впливають на еволюцію суспільства.

 

Стаття має бути оригінальною, представляти ексклюзивну роботу автора/авторів.

 

Стаття повинна містити імена всіх авторів у порядку їх внеску в статтю.

 

Стаття раніше не публікувалась і не надсилалась на оцінку до іншого журналу.

 

Стаття має бути подана англійською або українською мовою. Англійську мову рукопису наполегливо рекомендуємо перевірити спеціалістом з англійської мови перед подачею.

 

Ідеї та уривки в рукописі, які не належать автору (авторам), повинні бути позначені належним чином, за допомогою бібліографічних посилань і використовуючи лапки.

 

У разі порушення законодавства про авторські права/плагіату вся відповідальність лежить на авторі статті.

 

Автори несуть відповідальність за отримання письмового дозволу на включення будь-яких зображень/ілюстрацій або документів/текстів у свої статті, на які вони не мають авторських прав, або адаптувати будь-які такі зображення/ілюстрації чи документи/тексти для включення у свої статті. Автори не мають права відтворювати матеріали з неавторизованих джерел.

 

Стаття повинна містити принаймні 20 доктринальних джерел, з яких принаймні 5 цитати із журналів і книг, включених до Web of Science (Clarivate Analytics) і Scopus.

 

Вимоги до форми статті

1. Назва статті

 

Назва написана великими літерами Times New Roman 14, жирним шрифтом, вирівнювання по центру, англійською/українською мовою.

 

2. Автор(и)

 

Ім’я та прізвище автора (авторів) пишеться шрифтом Times New Roman 12 праворуч, напівжирним шрифтом, через подвійний інтервал під заголовком, перед яким вказується вчене звання та вчене звання (якщо є). Прізвище буде написано великими літерами. Після імені буде вказано головну організаційну приналежність (для кожного автора окремо, якщо він є) та адресу електронної пошти, написану шрифтом Times New Roman 12, жирним шрифтом, курсивом.

 

Анотація

 

Анотація складається з 150-200 слів англійською та українською мовою, шрифт Times New Roman 12, курсив, вирівнювання, два рядки під ім’ям автора. Анотація включатиме: цілі дослідження, використані методи дослідження, результати та наслідки дослідження.

 

За умови подання статті українською мовою анотація подається розширеною на 1,5 сторінки заявлених вимог до оформлення.

 

Ключові слова

 

Необхідно вказати 4-6 ключових слів, які складають суть статті, англійською/українською мовою в 2 рядки під анотацією, шрифт Times New Roman 12, курсив, вирівнювання по ширині.

 

За умови подання статті українською ключові слова подаються українською та англійською мовами.

 

Класифікатор

 

Після ключових слів, будь ласка, вкажіть структурування статті в одній або кількох категоріях у класифікації JEL (Розділ K для юридичної літератури) та індекс УДК.

 

Текст публікації

 

Текст статті має бути викладений англійською/українською мовою, текст Times New Roman 12, вирівнювання по ширині, міжрядковий інтервал 1,15. Статті, подані для публікації, не повинні перевищувати 15 стандартних сторінок.

 

Стаття буде поділена на розділи, кожен із яких має заголовок. Вступний розділ включатиме визначення досліджуваної проблеми, новизну порівняно з існуючими доктринальними підходами, структуру дослідження, деталізацію використаних методів дослідження, запропоновані рішення. Потім стаття включатиме розділи, пов’язані з дослідженням та обговоренням аналізованої теми з точки зору порівняльного та міжнародного права. У кінці статті вставляється розділ висновків з результатами дослідження та способами використання результатів.

 

Виноски

 

У примітках слід використовувати шрифт Times New Roman 9, вирівняти по ширині, міжрядковий інтервал одинарний. Порядковий номер виносків має продовження наступної кожної сторінки.

 

У виносках подаються також бібліографічні посилання відповідно о стандарту  ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

 

Бібліографія

Список використаних джерел слід вказувати в кінці статті в порядку появи відповідних посилань.

 

Редакція залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу.