Вимоги до оформлення та публікація

Вимоги до оформлення та публікація

Вимоги до оформлення та публікація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимоги до змісту

 

-        Стаття повинна мати високий науковий рівень.

-        Стаття повинна відповідати за своїм змістом вимогам.

-        Стаття не повинна мати орфографічних та стилістичних помилок.

-        Основний зміст статті має відповідати одній чи кільком спеціальностям галузі науки «12.00.00 — Юридичні науки».

 

 

Порядок подачі матеріалів до редакційної колегії

 Стаття подається в електронному варіанті, який надсилається на електронну пошту: ukro.office@gmail.com:

  1. Назва файлу — прізвище автора, розширення файлу.
  2. У разі, якщо автор не має наукового ступеня – рецензію у просканованованому вигляді, яка повинна бути завірена печаткою (ім’я файлу – Рецензія_прізвище автора_прізвище рецензента);
  3. Контактну інформацію (із зазначенням повного ім’я, по батькові та прізвища, телефонів, поштової адреси, електронної пошти).

 

 

Вимоги до оформлення статей:

  • Загальний обсяг статті – 6-11 сторінок. Поля з усіх сторін – 20 мм, шрифт: Times New Roman; кегль 12, інтервал – 1,0.
  • На початку статті обов’язково необхідно вказати УДК, дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи) і назву статті двома мовами (українською та англійською).
  • Після назви подаються анотації двома мовами (українська та англійська – не менше 250-300 слів) та ключові слова до них (до десяти окремих слів або словосполучень).
  • Стаття повинна містити наступні положення: Поставка проблеми, Аналіз останніх досліджень і публікацій, Мета статті, Виклад основного матеріалу, Висновки, Список використаних джерел - Times New Roman; кегль 12, інтервал – 1, виділено жирним.
  • Список використаних джерел слід вказувати в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог розробленого у 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
  • У тексті статті посилання на використані джерела слід вказувати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка, наприклад, [16, c. 17]). Список літератури оформляється під назвою «Список використаних джерел».

Редакція залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу.