Вимоги до оформлення

Вимоги до оформлення

Вимоги до оформлення

 

Вимоги до оформлення статей:

  • Загальний обсяг статті – 6-11 сторінок. Поля з усіх сторін – 20 мм, шрифт: Times New Roman; кегль 12, інтервал – 1.
  • На початку статті обов’язково необхідно вказати УДК, дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи) і назву статті двома мовами (українською та англійською).
  • Після назви подаються анотації двома мовами (українська та англійська – неменше 250-300 слів) та ключові слова до них (до десяти окремих слів або словосполучень).
  • Стаття повинна містити наступні положення: Поставка проблеми, Аналіз останніх досліджень і публікацій, Мета статті, Виклад основного матеріалу, Висновки, Список використаних джерел - Times New Roman; кегль 12, інтервал – 1, виділено жирним.
  • Список використаних джерел слід вказувати в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
  • У тексті статті посилання на використані джерела слід вказувати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка, наприклад, [16, c. 17]). Список літератури оформляється під назвою «Список використаних джерел»

 

Статті здобувачів ВО подаються в співавторстві з науковим керівником або при наданні підписаної письмової згоди (рецензії) наукового керівника на публікацію..